Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
 

Əliyeva Sevinc Kərim qızı
“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent

Qısa bioqrafik məlumat

• 2003-cü ildə Xətai rayonu 165 saylı məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.
• 2003 – 2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb
• 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

• 2007-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində böyük laborant
• 2009-cu ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2011-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Azərbaycan folkloru” şöbəsində elmi işçi
• 2012-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Klassik folklor” şöbəsində elmi işçi
• 2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi
• 2016-cı ildən AMEA Folklor İnstitutunun həmin şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI
2018, fil.ü.f.d. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər (Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının nümunələri əsasında)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2018-ci ildən şöbənin aparıcı elmi işçisi

Elmi Əsərlər 2006-2022-ci il

•  Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin”. BDU, Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri . “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans. Bakı: 2006, səh. 27
2. Şairin rübabı. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, XXXV toplu. Bakı: Nurlan, 2007, səh. 123-125
3. Göyçə - şeir. BDU, Gəncliyin səsi-elmi ədəbi toplu. Bakı: Nurlan, 2008, səh. 51
4. Səməd Vurğunun yaradıcılığında muğamlar. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar. Bakı: Nurlan, 2009, səh. 211-213
5. XX əsr dramaturgiyasında mahnılar və şərqilər (S.Vurğun və H.Cavid, C.Cabbarlı, İ.Əfəndiyevin dramları əsasında). АМЕА Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, № 3. Bakı: Nurlan, 2009, səh. 483-488
6. Göyçə dastanlarının janr səciyyəsi və aşıq rəvayətləri. АМЕА Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, I / 2010. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 179-182
7. Azərbaycan foklorşünaslığında rəvayət janrı və aşıq rəvayətlərinin ümumi səciyyəsi (Göyçə folkloru əsasında). AMEA Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, II cild. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 115-119
8. Göyçə aşıq rəvayətlərinin təhlili. AMEA Folklor İnstitutu, “Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər” XXXV cild. Bakı: Nurlan, 2010, səh. 44-55
9. Göyçə dastan-rəvayətlərinin orta əsr ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi. AMEA Əlyazmalar İnstitutu: “Orta Əsr Əlyazmalari və Azərbaycan Mədəniyyəti Tarixi Problemləri” adlı XII Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, 3 iyun , 2011, səh. 450-457
10. Göyçe aşiq rivayetlerinin mazmun özellikleri ve kapsama alani. Motiv Akademi Halkbilimi Dergisi. Azerbaycan Özel Sayısı, 1/ 2011. Elma Teknik Basım Matbaacılıq. Çatal Sk. 11/A 06570. Maltepe / Ankara, Türkiye, s. 130-136
11. Biblioqrafiya (H.İsmayılov). Tərtib edən: Sevinc Kərim qızı Əliyeva. Bakı: Nurlan, 2011, 392 səh.
12. Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsil janrının məzmun xüsusiyyətləri // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi jurnal, IV (45). Bakı: Nurlan nəş., 2012, səh. 97-105
13. F.Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabında heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi jurnal, II (47). Bakı: Nurlan nəş., 2013, səh. 113-123
14. Alleqoriyadan simvola: təmsil janrı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı: Elm və təhsil nəş., 2014, səh. 99-105
15. . Folklor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsində heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər // Xarici Dillər İnstitutunun “Elmi xəbərlər” jurnalı, 2015, № 4. səh. 255-258
16. Nağıl və təmsillərdə oxşar və fərqli janr xüsusiyyətləri // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, I (93). BDU, 2015, səh. 187-190
17. Heyvanlar haqqında nağılların toplanması və tədqiqinə dair // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, II (94). BDU, 2015, səh. 203-206
18. Nağıl və təmsillərin obrazlar sistemi // Sivilizasiya: Elmi-nəzəri jurnal, №5. Bakı: Avrasiya Universitetinin nəş., 2015, səh.84-88
19. Şifahi ədəbiyyat təmsillərin qaynağı kimi // Filologiya məsələləri, № 4. Bakı: Nurlan nəş., 2015, səh. 453-457
20. Təmsil janrının yaranması, yayılması və inkişafı məsələləri // Sivilizasiya: Elmi-nəzəri jurnal, №7. Bakı: Avrasiya Universitetinin nəş., 2015, səh. 41-44
21. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillərin janr xüsusiyyətləri // Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil nəş., 2015, № 6, səh. 283-287
22. Ömrün kamala yetişən çağı. Türk dünyası ağsaqqalları qəzeti, № 09 (96), 04-10 mart , 2015-ci il, səh. 7
23. Yazılı ədəbiyyatda folklorizm: heyvanlar haqqında nağıl və təmsillər əsasında / “Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 16- 17 dekabr 2015, səh. 232-234
24. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı və nağıllar / “Kitabi-Dədə Qorqud” un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. BDU. Bakı: 29 dekabr 2015, səh.373-377
25. Naxçıvan nağıllarının regional xüsusiyyətləri (Heyvanlar haqqında nağıllar əsasında) / Tarixi İpək yolu və Naxçıvan iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri. Beynəlxalq İpək yolu konfransı.16-17noyabr2015,Naxçıvan,səh.161-162
26. Heyvanlar haqqında nağıl və təmsillər folklor araşdırmalarında // “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi jurnal, I (54).Bakı:Nurlan nəş.,2015,səh.107-116
27. Müəllim ömrünə səyahət. Türk dünyası ağsaqqalları qəzeti, № 15 (1020) , 22-28 aprel, 2015-ci il, səh. 8
28. Təmsil və nağıllarda qurd obrazı / “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: 3-5 may 2016-cı il. I hissə. Bakı: Mürtəcim nəş., 2016, səh. 270-272
29. Схожие и отличителъные жанровые ообенности сказок и басен // Хабарщы вестник бullетın. Казахский националъный педагогический университет имени Абая. Серия «Филологические науки», № 1 (55). Алматы, 2016, с. 84-89
30. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında təmsillər / Nizami və dünya mədəniyyəti. Respublika konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil nəş. 2016, s. 165-168
31. Təmsil və nağıllarda müştərək motivlər/ I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. II hissə. Bakı, 14-15 noyabr, 2016, s.432-437
32. Ədəbi tənqid və bədii dil məsələləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 4-5 may, 2017. Bakı: Mütərcim, 2017, səh. 167-169
33. “Ədəbi tənqid və bədii dil məsələləri”- səh. 167-169. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2017, 644 səh.
34. M.P.Vaqif poeziyasında xalq ifadələri. “M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017. s. 201-206.
35. Müəllim ömrünün zinəti şagirdləridir. Yeni xilaskar qəzeti, № 02 (1000), mart, 2018, səh.6
36. Folklorşünaslığa yeni töhfə. Kaspi qəzeti, 2018, № 133 (3507), 28-30 iyul, səh. 20
37. Tərtib etdiyi kitab: Kamran Əliyev “Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid”, (Əsərləri, 10 cilddə, V cild). Bakı : “Elm və təhsil” nəş., 2018, 556 səh.
38. “Folklorda və Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında laylalar”, səh. 243-250, “Filologiya məsələləri” jurnalı № 4, Bakı: “Elm və təhsil” nəş., 2019
39. “XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan folklorşünaslığı və Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” , səh. 338-341. 25 may 2019-cu il, Qazax şəhəri. Qazax Müəllimlər Seminariyasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan təhsili və elminin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.
40. “Qırxıncı otağın sehri” (Atif İslamzadə yaradıcılığı əsasında) // Xalq cəbhəsi qəzeti, 30-31 iyul 2019, 105 (4175), səh.7
41. “İmadəddin Nəsimi ədəbi dilini folklora yaxınlaşdıran amillər sırasında əvəzliklərin rolu”. “ Dil və ədəbiyyat” – beynəlxalq elmi, nəzəri jurnal, IV hissə. BDU, 2019
42. “XX əsr uşaq ədəbiyyatı və folklor (1960-1990-cı illər)”. “Dədə Qorqud” adlı elmi-ədəbi jurnal- İSSN 2309-7949. Bakı: “Elm və təhsil” nəş. 2020 / II (69), s. 100- 105.
43. Qasım bəy Zakirin yaradıcılığında folklor motivləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnalı, İSSN 0134- 3289 (Print), İSSN 2617-8060 (Online).2020, № 2 / 264, s. 61-70
44. XX əsrin əvvəlləri nəsrimizdə folklor motivlərindən istifadə (C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığı əsasında). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Bakı Slavyan Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Filoloji elmlər innovativ tədqiqatlar kontekstində” adlı Beynəlxalq elmi-praktik online konfrans. 2020, 24 dekabr , s. 178-180.
45. Çocuqların hayırsever ruh içinde yetiştirilmesinde folklorün rolü. VII. Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu. Kars-Türkiye. 2020, 23-24 ekim, s. 293-297.
46. Bədii əsərin süjet quruluşunda sehrli qüvvələrin rolu. Humanitar və ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq elmi konfransın materialları (jurnal İMPAKT faktorludur – İSSN 2663-4619). Bakı: 24 iyul 2020-ci il, s. 77-79.
47. Bədii əsəsrin süjet quruluşunda mifologizmlər (Mövlud Süleymanlının “Dəyirman” povesti əsasında) – I hissə. Türküstan qəzeti, № 14 (615) 2-8 iyun 2020, s. 20.
48. Bədii əsəsrin süjet quruluşunda mifologizmlər (Mövlud Süleymanlının “Dəyirman” povesti əsasında) – II hissə. Türküstan qəzeti, № 15 (616) 9-22 iyun 2020, s. 20.
49. Функционально-семантические особенности пословиц в огузском эпосе и в азербайджанской литературе. 2021. s.114-120. № 1 (21). Вестник Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова: Серия Эпосоведение, 10.25587/d5577-8692-5508-I. PDF. 2021286. статья размещена на сайте журнала: https://epossvfu.ru/index.php/epos . Для просмотра статьи пройдите по ссылке: https://epossvfu.ru/index.php/epos/article/view/377.
50. Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında folklor ənənəsi. Xəzər Universiteti Mövlana Ədəbi-Fəlsəfi Araşdırmalar Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Mövlananın fəlsəfəsi və poeziyası” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları-PDF. Bakı şəhəri. s. 143-149. www.mefam2021.khazar.org. 12 mart 2021.
51. Xurşidbanu Natəvan bədii yaradıcılığı və onun folklor xüsusiyyətləri. AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, dil və ədəbiyyat İnstitutu, “Axtarışlar” (ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq, dilçilik və sənətşünaslıq) jurnalı, İSSN 2311-8482. № 2 (40). Naxçıvan: Tusi nəş. 2021, s. 61-67
52. Bədii əsəsrin süjet quruluşunda mifologizmlər (Mövlud Süleymanlının “Dəyirman” povesti əsasında). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnal, 2021-ci il, № 2 / 268. İSSN 0134- 3289 (Print), İSSN 2617-8060 (Online), s. 38-47.
53. XIX əsr Azərbaycan aşıq şeirində paremioloji vahidlər (Aşıq Ələsgər yaradıcılığı əsasında). Aşıq Ələsgər: sazın sehri və sözün şöhrəti. Benəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Elmi və təhsil nəş., 500 s., 24-25 may 2021, s. 413-424.
54. Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində əxlaq gözəlliyinin tərənnümündə folklor örnəklərinin rolu. Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: Elm və təhsil nəş., 464 s., 21-22 iyun 2021-ci il, s. 404- 412.
55. Kamran Əliyev: şəxsiyyəti və bədii nəsri. Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı: Elm və təhsil nəş., 5 mart 2021-ci il.
56. Mirvarid Dilbazinin yaradıcılığında folklorun yeri və rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnal, 2021-ci il, № 4 / 270. İSSN 0134- 3289 (Print), İSSN 2617-8060 (Online), s. 55-65.
57. Müasir Azərbaycan poeziyasında Ramiz Rövşən yaradıcılığı və folklor . “ZİYALI İŞIĞINDA” Ramazan Qafarlı – 70. Beynəlxalq İctimai və Mədəni Elmlər Konfransı 15-16 İyul 2021. Azərbaycan –Bakı www.izdas.org/ramazan-gafarli-kongresi s. 186-190
58. Yaxşı insanların həyatları öyrənildikcə yaxşıların sayı artacaqdır. “Alim ömrü” kitabı. Elmi redaktor: Seyfəddin Rzasoy, rəy: Atif islamzadə. Bakı, 2022-ci il.
59. Süleyman Sani Axundov: şifahi xalq ədəbiyyatının yazılı ədəbiyyatla əlaqəsinin bilicisi kimi. Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnal, 2022-ci il, № 1 / 271. İSSN 0134- 3289 (Print), İSSN 2617-8060 (Online).

•  Dastanların mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinin yazılı ədəbiyyatda ifadəsi. 19 aprel 2022-ci il. Dastanlarda milli-mənəvi dəyərlərimiz” adlı Respublika Elmi Konfrans. Elm və təhsil nəş., 2022, səh. 141

•  Xalq yaradıcılığı ənənələri Səməd Vurğun irsində. Aşıq Şəmşir və S.Vurğunun xatirəsinə həsr edilmiş “Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat” Beynəlxalq Elmi Konfrans. Qazax 13 may 2022-ci il.

•  M.Ə.Sabir poeziyasında xalq ifadələri. M.Ə.Sabirin anadan olmasının 160 illiyi münasibətilə “Sabir və xalq gülüşü” mövzusunda Elmi Konfrans. Bakı şəhəri, 13 iyul 2022-ci il.

•  Əhməd Cavad yaradıcılığının Azərbaycan folklorunun poetik strukturunda yeri və rolu. Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnal, 2022-ci il. Xüsusi buraxılış. İSSN 0134- 3289 (Print), İSSN 2617-8060 (Online).

MONOQRAFİYA
• S.Əliyeva. “Heyvanlar haqqında nağıllar və təmsillər”. Bakı, “Ecoprint”, 2019. 160 səh.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.