Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
ARAŞDIRMALAR
 
AZERBAIJANISM AND MULTICULTURALISM IN FOLKLORE

CƏLAL QASIMOV
HƏYATINI MİLLİ YADDAŞIN
OYANIŞINA HƏSR ETMİŞ ALİM

KAMRAN ƏLİYEV:
TANINMIŞ ƏDƏBİYYATŞÜNAS, UNUDULMAZ İNSAN

LƏMAN VAQİFQIZI
(SÜLEYMANOVA)
AZƏRBAYCAN BAYATILARI

MUXTAR KAZIMOĞLU
FOLKLOR HƏM KEÇMİŞ, HƏM DƏ BU GÜNDÜR

MUXTAR KAZIMOĞLU
FOLKLORDA OBRAZIN İKİLƏŞMƏSİ
MUXTAR KAZIMOĞLU
Epos. Nəsr. Problemlər.

MUXTAR KAZIMOĞLU
SƏNƏT QAYĞILARI  

МУХТАР КАЗЫМОГЛЫ
ГЕНЕЗИС И ПОЭТИКА СМЕХА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  

MUXTAR KAZIMOĞLU
GÜLÜŞÜN ARXAİK KÖKLƏRİ

MUXTAR KAZIMOĞLU
PORTRETLƏR

MUXTAR KAZIMOĞLU  
XALQ GÜLÜŞÜNÜN POETİKASI

Muxtar KAZIMOĞLU
SÖZ HAQQINDA SÖZ
KAMRAN ƏLİYEV
Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu"
KAMRAN ƏLİYEV
Tənqidin poetikası
KAMRAN ƏLİYEV
Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar
KAMRAN ƏLİYEV
ƏDƏBİYYAT TARİXİNƏ BİR BAXIŞ
KAMRAN ƏLİYEV
AÇIQ KİTAB – “DƏDƏ QORQUD”
EPOSŞÜNASLIQ: PROBLEMLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə I cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə II cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə III cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə VI cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə V cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cildd VI cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə VII cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə VIII cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə IX cild
Kamran ƏLİYEV - Əsərləri, 10 cilddə X cild

Qəzənfər  PAŞAYEV - 75

ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİ
ROMANTİZMDƏN EPOSA: TƏDQİQİN KAMRAN ƏLİYEV AYDINLIĞI

Hənəfi ZEYNALLI
Azərbaycan Atalar sözü
QARA NAMAZOV
OZAN-AŞIQ SƏNƏTİNİN TARİXİ
NİZAMİ MURADOĞLU
Yaşayan Cavidlər
AŞIQ MUSA
ƏSƏRLƏRİ
HÜSEYN İSMAYILOV
Folklorda Ağrı dağı obrazı və erməni saxtakarlığının mənəvi-ideoloji mahiyyətinə dair
HUSEYN İSMAYILOV
The character Agri dag (Agri Mountain) in folklore and about the spiritual-ideological essence of Armenian falsification
HÜSEYN İSMAYILOV
Göyçə aşıqları və el şairləri
RAMİL ƏLİYEV
Riyazi mifologiya
RAMİL ƏLİYEV
Sabaha məktublar
RAMİL ƏLİYEV
Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları
(Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında)
Ramil Əliyev
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
SEYFƏDDİN RZASOY
Azərbaycan folkorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı
SEYFƏDDİN RZASOY
MİFOLOGİYA VƏ FOLKLOR: NƏZƏRİ - METODOLOJİ KONTEKST
SEYFƏDDİN RZASOY
AZƏRBAYCAN DASTANLARINDA ŞAMAN-QƏHRƏMAN ARXETİPİ (“ƏSLİ-KƏRƏM” VƏ “DƏDƏ QORQUD”)

SEYFƏDDİN RZASOY
Oğuz mifologiyası

Seyfəddin Rzasoy
“Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası

Seyfəddin RZASOY
MÜASİR AZƏRBAYCAN FOLKLORŞÜNASLIĞI

SEYFƏDDİN RZASOY
NİZAMİNİN “YEDDİ GÖZƏL” POEMASINDA MİF, FOLKLOR VƏ TƏSƏVVÜF
Cəlal Qasımov
BİRİNCİ TÜRKOLOJİ QURULTAY: ŞAHİDLƏR VƏ ŞƏHİDLƏR
Cəlal Qasımov
Ədəbi məhkəmələr
Cəlal Qasımov
Cavidi məhbəsə aparan yol
Cəlal Qasımov
Kitabi-Dədə Qorqudun yasaqlanması
Cəlal Qasımov
Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi
Cəlal Qasımov
Bəkir Çobanzadə
Cəlal Qasımov
Siyasi repressiya: həyatda və ədəbiyyatda

Cəlal Qasımov
"Xalid Səid Xocayev"

Cəlal Qasımov
CÜMHURİYYƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİK ORQANLARI (1918-1920)

Nizami və folklor

MAARİFƏ HACIYEVA
MEHMET RIHTIM

Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü
MAARİFƏ HACIYEVA
ƏDƏBİ QAYNAQLAR
MAARİFƏ HACIYEVA
F O L K L O R     İ Ş I Ğ I N D A
AXISQA TÜRK FOLKLORU
TAHİR ORUCOV
Qaravəlli janrının poetikası
YAQUT BAHADURQIZI
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı
TOFİQ HACIYEV
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”: TARİXİMİZİN İLK YAZILI DƏRSLİYİ
ƏZİZ ƏLƏKBƏRLİ
Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti
ziz Ələkbərli, Elbrus Qaraqoyunlu
Türkmənşəli erməni soyadları
VƏFA İBRAHİMOVA
Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri
                ƏLİ KƏRİMBƏYLİ
“Altın-Arığ” bahadırlıq eposunun Söyləyici-Xayçılar
ƏLİ KƏRİMBƏYLİ
“Altın-Arığ”eposunda birinci nəslin nümayəndəsi-Pis-Tumzux-Plö-Xarın-Xuu-İney Kurbijekov variantında
ƏLİ KƏRİMBƏYLİ
Xakas Folkloru və “Altın-Arığ” dastanı

  Elçin Qaliboğlu
TÜRK YARADILIŞ MİFLƏRİ VƏ AZƏRBAYCAN ƏFSANƏLƏRİ

AĞAVERDİ XƏLİL
“Novruz“un strukturu: arxaik ritual, təqvim və bayram
AĞAVERDİ XƏLİL
FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK
AŞIQ TALIB
Könlüm Vətən arzular
ŞAİR NƏBİ BORÇALI
Sığındım Mövlaya
AŞIQ GÜLABI
MƏN OLMAYANDA
AŞIQ ƏŞRƏF QƏNİ
Buludlar ağlayır
FƏXRƏDDİN SALİM (BAXŞƏLİYEV)
MİLLİ YADDAŞ SİSTEMİNDƏ ÜRFAN VƏ TƏSƏVVÜF
“KOROĞLU” DASTANI
(Əli Kamali arxivindəki variantlar)
Axısqaşlı Xəstə Həsan
ƏZİZƏ ŞAMİL
ƏLİ ŞAMİL
Aşıq İsgəndər Ağbabalı
L İ ŞAMİL
ÇILDIRLI АŞIQ İRFANİ
Əli Şamil
Qaşqaylar və onların folkloru

Əli ŞAMİL
PARÇALANMIŞ TÜRKÜSTANI GƏZƏRKƏN

Əli Şamil
Biobiblioqrafik göstərici
BƏXTİYAR TUNCAY
AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN İSLAMAQƏDƏRKİ DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI
Bəxtiyar Tuncay
Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz

LƏMAN SÜLEYMANOVA
DAMBUR İFAÇILIĞI VƏ HAYLA YARADICILIĞI

Aşıq Mustafa Şıxlınski
Ceyranım
Asif Hacılı
Bayatı poetikası
ASİF HACIYEV (ŞİRVANELLİ)
“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NIN ŞƏRHLİ OXUNUŞU
CƏLAL BƏYDİLİ (MƏMMƏDOV)
İSTİQBAL XALQ ƏDƏBİYYATININDIR...
DƏDƏ QORQUD GÜNÜ XIV Elmi Sessiyanın materialları
ZİZXAN TANRIVERDİ
“DƏDƏM QORQUD”UN ZAMANI
zizxan Tanrıverdi
“KOROĞLU”NUN ŞEİR DİLİ

Mətanət Yaqubqızı
Azərbayca n folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm

Sərxan Xavəri
Milli mədəniyyət sistemində poetik təsəvvüf kodu

Hikmət Quliyev
Müdrik Qoca arxetipinin semantik strukturu və paradiqmaları

Səfa Qarayev
Mifoloji xaos: strukturu və poetikası

Qumru Şəhriyar
M.F.Köprülüzadə və onun "Dədə Qorqud kitabı"na aid qeydlər əsəri"
Türk folkloru dünya ailmlərinin gözü ilə

ALTAY DASTANLARI VƏ ƏFSANƏLƏRİ  

Nailə Əskər
AŞIQ NƏSİBİN YARADICILIQ YOLU
CEYHUN HACIBƏYLİ – 125
DƏDƏ QORQUD GÜNÜ
XV Elmi Sessiyanın materialları
ƏMİN ABİD
AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN ƏDƏBİYYATI TARİXİ
EPOS VƏ ETNOS
Beynəlxalq Elmi Konfransın M A T E R İ A L L A R I
ÇAĞDAŞ FOLKLOR: PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR  
FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK DÜŞÜNCƏSİ ( I kitab)
Folklor və dövlətçilik düşüncəsi (II cild)
FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK DÜŞÜNCƏSİ III kitab
İLHAMƏ QƏSƏBOVA
XX ƏSR QAZAX AŞIQ MÜHİTİ
İSLAM COĞRAFİYASINDA VƏ AZƏRBAYCANDA XALQ OYUNLARI VƏ MEYDAN TAMAŞALARI
Nailə Rəhimbəyli
Rast ladına əsaslanan aşıq havalarının təhlili
Nailə Rəhimbəyli
Segah və Şur ladlarına əsaslanan aşıq havalarının təhlili
NURİDƏ ZABİT QIZI
FUNKSİONAL- SEMANTİK BAXIMDAN OCAQLAR VƏ PİRLƏR
Ramazan Qafarlı
Mifologiya
Ramazan Qafarlı
Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası
RAMAZAN QAFARLI
AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN MİFOLOGİYASI
RAMAZAN QAFARLI
MİFOLOGİYA
Azərbaycan Qorqudşünaslığı
Füzuli Bayat
Halay (fəlsəfi qaynağı və özəllikləri)
FÜZULİ BAYAT
OĞUZ DÜNYASININ EPİK QANUNLARI VƏ QƏHRƏMANIN BİOQRAFİYAS
Füzuli BAYAT
QAÇAQ FOLKLORU SOSİAL-İQTİSADİ VƏ SİYASİ-MƏDƏNİ KONTEKSTDƏ

Füzuli BAYAT
QİSSƏDƏN ƏFSANƏYƏ, YAZIDAN SÖZƏ. FOLKLORLAŞAN ULUL-ƏZM
PEYĞƏMBƏRLƏR

ATİF İSLAMZADƏ
OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ QAZAN XAN OBRAZININ MİFOLOJİ STRUKTURU

AYNUR İBRAHİMOVA
AZƏRBAYCAN KOROĞLUŞÜNASLIĞI: TARİXİ VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

Məleykə Məmmədova
Azərbaycan və Anadolu folklorunda oyun və tamaşalar

MƏLEYKƏ MƏMMƏDOVA
AZRBAYCAN V ANADOLU FOLKLORUNDA TKRLMLR

Arzu Məmmədova
Şair Məmmədhüseyn: həyatı, mühiti və yaradıcılığı

Aynur Fərəcova
“Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman və cəmiyyət

Aynur Qəzənfərqızı
Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri

Pertev Naili Boratav
Türk folkloruna dair 100 sual

SMOMPK: AZƏRBAYCAN FOLKLORU MATERİALLARI, 4-cü cild
ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT: MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK - I Kitab
ƏFZƏLƏDDİN ƏSGƏR
ETNOQONİK MƏTNLƏR VƏ SOSİAL-SİYASİ HƏYAT
ŞƏHLA HÜSEYNLİ
AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA EPİK FORMULLAR
ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT: MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK
XATİRƏ BƏŞİRLİ
OĞUZNAMƏ DASTANLARINDA QƏHRƏMANLARIN TİPOLOGİYASI
XURAMAN KƏRİMOVA
FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ

QİYMƏT MƏHƏRRƏMLİ
SÖZÜN İZİ İLƏ

Ədəbiyyat və incəsənət: milli kimlik və mənəvi zənginlik (II kitab)

Imin Abid
Azəri ədəbiyyatı tarixi
Kəmalə Ələşrəf qızı Atakişiyeva
Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi: aşıq və xanəndə yaradıcılığı
Qumuq folkloru
 
Səkinə Qaybalıyeva
İraq-türkman folklor mühiti

Cahangir Dalğın
Dalğına tor quran dünya

Aşıq Ələsgər: sazın sehri və sözün şöhrəti.
Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları

NİZAMİ VƏ NƏVAİ İRSİNİN MİF VƏ FOLKLOR QAYNAQLARI
BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
Aşıq Ələsgər
Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr.
Elçin Abbasov
MİFOLOJİ VƏ DİNİ İNAMLAR KONTEKSTİNDƏ TÜRK EPOSU, HAKİMİYYƏT SİMVOLLARI VƏ RİTUALLAR
HÜSEYNQULU SARABSKİNİN ŞƏXSİ FONDUNDAN FOLKLOR MƏTNLƏRİ
ZƏNGƏZUR FOLKLORU: elmi araşdırmalar və qənaətlər

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ YARADICILIĞINDA FOLKLOR MOTİVLƏRİ VƏ MİFOLOGİZM MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI

HÜSEYN CAVİD VƏ MİFOLOJİ DÜŞÜNCƏ MÖVZUSUNDA
ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI

 
 
 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.