Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

GÜLNAR ZAKIR qızı OSMANOVA

Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Elmi dərəcə: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Əmək fəaliyyəti:
• 2010-cu ildən AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsində kiçik elmi işçi.
• 2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində elmi işçi.
• 2016-cı ildən Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində böyük elmi işçi.
• 2021-ci ildən Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsində aparıcı elmi işçidir.

Elmi əsərlərinin siyahısı:
1. H.Cavid yaradıcılığında tarixi mövzu və müasir ideya. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 78-80
2. “Topal Teymur” əsərində romantik idealların ifadəsi. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları). XI kitab. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, s. 80-82
3. İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanında Novruz motivləri. “Təzadlar” qəzeti, 5 fevral 2013, № 13, s.15
4. Epik folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri (“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında). Firidun bəy Köçərli: Şifahi və yazılı ədəbiyyat, Bakı, “Nurlan”, 2013, s. 55-69
5. Epik folklor janrlarının çağdaş Azərbaycan nəsrinə təsiri (“Balalara hədiyyə” kitabı əsasında). “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, 2013/3, s. 103-112
6. İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca” romanında mifoloji obrazların təhlili. “İpək yolu” jurnalı. Bakı, 2013, № 3, s.76-81
7. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji obrazlar. Folklor və yazılı ədəbiyyat, I kitab. Bakı, “Nurlan”, 2013, s. 109-128
8. Məmməd Araz yaradıcılığında rəqəmlərin simvolikası. “Kaspi” qəzeti, 25 dekabr 2013-cü il, № 246, s. 15
9. Eposşünaslıq: problemlər, mülahizələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 256 s. (Kitabın tərtibçilərindən biri olmuşdur).
10. Elçinin romanlarında mifologizm. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Mütərcim”, 2014, s. 566-568
11. “Ağ qoç, qara qoç”: mifoloji yaddaş və bu gün. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər”. Elmi-ədəbi toplu, III. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, s. 92-99
12. M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında “Çövkən” oyunu. Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014, s. 200-206
13. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanında mağara obrazı – yeraltı dünyaya keçid simvolu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, II hissə. Bakı, “Mütərcim”, 2015, s. 358-360
14. Çocuk oyunlarında ritüel-mitolojik öğeler. I Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı. Mayıs 2015, Ankara, s. 218
15. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası: Cırtdan və div obrazı. “Kaspi” qəzeti, 9 sentyabr 2015-ci il, s. 13
16. H.Cavidin “İblis” əsərində mifoloji düşüncə və ümumbəşəri ideya. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri Beynəlxalq İpək yolu konfransı. 16-17 oktyabr 2015 / Naxçıvan. s. 141-142
17. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda mağara motivi. Epos və etnos Beynəlxalq elmi konfransın materialları (06-07 noyabr 2015-ci il, Bakı şəhəri), Bakı, Elm və təhsil, 2016, s.160-162
18. Yaradılışla bağlı kultlar və müasir nəsr. Filologiya məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, № 2, s. 392-398
19. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji roman (S.Elcanlının “Qanlı quzğun meydanı” əsəri əsasında) Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016, 299-302
20. Образ Тепегеза (Циклопа): В эпосе и литературе. Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Вестник Каз НУ серия филологическая. Алматы № 1 (55), 2016, с. 162-165
21. Müasir Azərbaycan nəsrində “butavermə” və “quşa çevrilmə” motivləri. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 3 (99), 2016, s. 178-180
22. Türk halk kültüründe mitolojik inançlar. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimləri ve Sosyal Bilimler Kongresi. Antalya, 1-4 Aralık 2016, s. 247-253
23. Çağdaş Azərbaycan nəsrində möcüzəli doğuluş motivi. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2016 // II, s. 141-147
24. Müasir Azərbaycan nəsrində (1980-2010-cu illər) mifoloji elementlər / Gənc türkoloqların I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir türkoloji tədqiqatlar: problem və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2016, s. 130-132
25. Atalar sözlərində ailə dəyərləri (Azərbaycan və Anadolu nümunəsində). “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul, s. 405-411
26. M.P.Vaqif yaradıcılığında xəbərləşmə motivi. “M.P.Vaqif və folklor” mövzusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2017, s. 142-150
27. M.H.Təhmasib: mifoloji obrazlara ilkin elmi münasibət. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.147-154.
28. Təbiət kultları ilə bağlı inanclar və müasir nəsr. Folklor və yazılı ədəbiyyat, II kitab. Bakı, “Nurlan”, 2017, s.142-153
29. Kamran Əliyev. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 364 s. (Tərtibçi)
30. Elmlərin inteqrasiyası və folklor. “Kaspi” qəzeti, 2-4 dekabr 2017, s.15
31. Çağdaş Azərbaycan nəsrində xronotop. Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 27-28 aprel 2018 s. 278-281
32. Müasir Azərbaycan nəsrində odla bağlı rituallar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Qərbi Kaspi Universiteti, 03 may 2018-ci il, s. 50-56
33. Əhməd Cavad yaradıcılığında milli dövlət ideyası Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, s. 243-246
34. Yaddaşlardan silinməyən Kəlbəcər folkloru “Kaspi qəzeti”, 14 iyul 2018, s. 11
35. “Dövlət quşu” motivi folklorda dövlətçilik ənənələrinin təzahürü kimi “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı. 13 noyabr 2018. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2019 s.182-191 (Həmmüəllif)
36. Kamran Əliyev – 65 “Kaspi” nəşrləri seriyası, “Zərdabi LTD” MMC, 2018 288 s. (Tərtibçi)
37. Xızır obrazı folklorda və bədii nəsrdə. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı. Bakı Mühəndislik Universiteti, 29-30 aprel 2019, Bakı, s. 1197-1200
38. Eski Türk İnançlarında Sakral Kültler ve Ongun Karakterleri. II Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi. 3. Kitab “Türk Kültürü Bildirileri”. 10-11-12 Ekim 2019, s. 134-138
39. Nəsrdə folklorizm və mənəvi-estetik tərbiyə məsələləri. Ədəbiyyat və incəsənət: milli kimlik və mənəvi zənginlik (I kitab). Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, s. 285-302
40. “Qırxıncı otağ”a gedən yol. Bakı, “Kaspi” qəzeti, 5-7 oktyabr 2019, s. 24
41. Kamran Əliyev. Folklor kitabı. (Əsərləri 10 cilddə, VI cild), Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 432 s. (Tərtibçi)
42. Kamran Əliyev. Dədə Qorqud. (Əsərləri 10 cilddə, VII cild), Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 384 s. (Tərtibçi)
43. Kamran Əliyev. Dərs vəsaiti. (Əsərləri 10 cilddə, VIII cild). Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 516 s. (Tərtibçi)
44. Poeziyada folklorizm və mənəvi-estetik tərbiyə məsələləri. Ədəbiyyat və incəsənət: milli kimlik və mənəvi zənginlik (II kitab). Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, s. 264-281
45. Folklorun Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrinin poetikasına təsiri. Bakı, “Kaspi” qəzeti, 26 iyun 2020, s. 8
46. Məmməd Araz yaradıcılığında rəqəmlərin simvolikası. “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq”. Beynəlxalq elmi jurnal. Bakı, 2020, s. 130-134
47. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında folklor motivləri. “Filologiya məsələləri”. № 10, Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, s. 263-268
48. Folklor örneklerinde ve çağdaş Azerbaycan nesrinde mitolojik motifler. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu bildiri tam metinleri kitabı. Kitap 3. Mersin, Mer Ak yayınları, 2020, s. 236-247
49. Aşıq Ələsgər şeirlərində peyzaj və lirik qəhrəman. “Aşıq Ələsgər: sazın sehri və sözün şöhrəti” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, səh. 224-229
50. “Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 464 s. (Kitabın tərtibçilərindən biri olmuşdur).
51. Мифологическое пространство в эпосе «Книга Моего Деда Коркута». Вестник Северо-Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова: Серия Эпосоведение, № 3, 2021, УДК398.22(=512.1) DOI 10.25587/l1413-4712-1269-o, ст. 35-42 https://epossvfu.ru/index.php/epos,
https://epossvfu.ru/index.php/epos/article/view/420/371
52. Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifologizm. Bakı, “Elm və təhsil”, 2021, 176 s. (monoqrafiya).

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.