Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Leyla Kamran qızı Məmmədova

12.01.1975-ci il tarixində Bakı şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olub. 1991-ci ildə C.Cabbarlı adına 161 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin il M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olub, 1996-cı ildə filoloq, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə tam kursu bitirib.
1996-cı ildə Bakı şəhərində yerləşən Naxçıvan Universitetində işə qəbul olunub, dekan katibi, Elmi işlər üzrə prorektor köməkçisi vəzifələrində çalışıb. 1997-ci ildə öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib.
1997-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna işə qəbul olunub, baş laborant, müəllim-stajor, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb. İnstitut 2000-ci il tarixindən Bakı Slavyan Universiteti adlandırılıb. BSU-da 23.XI.2021-ci il tarixində əsas işçi kimi əmək müqaviləsinə xitam verilib.
2001-ci ildə “Y.V.Çəmənzəminli yaradıcılığında memuar və avtobioqrafizm” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 10.XI.2010-cu il tarixində Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə dosent elmi adı verilib.
2018-ci ildə “Mirzə Fətəli Axundzadə və müasirlik” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb.
Leyla Kamran qızı Məmmədova 01.XII.2021-ci il tarixindən AMEA Folklor İnstitutunun Folklor və yazılı ədəbiyyat şöbəsinin müdiridir.

Nəşr olunan elmi işlər:

1.Y.V.Çəmənzəminli memuarlarında Şuşa mühiti. Monoqrafiya. “Şuşa” nəşriyyatı. Bakı, 2002. 104 s.

2.Ömür keçdi yuxu kimi. Əflatun Saraçlı. Tərtib.Xəzər Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2002. 250 s.

3.Y.V.Çəmənzəminli. folklorşünas-alim. Məqalə. Azərb.EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu. Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. 12-ci buraxılış. Bakı.”Qartal”,1997.s.69-71.

4.Y.V.Çəmənzəminlı hekayələrində Şuşa həyatının bədii əksi. Məqalə. Gənc Azərbaycanşünasların məruzələri. Asiya Müsəlmanları Komitəsi.Azərbaycanşünasların müstəqil birliyi. Bakı,1998. s. 148-157.

5.Memuar səciyyəli “Studentlər” romanı. Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi konfransının materialları (11-12 fevral, 1998-ci il).II.Bakı,1998. s. 32-33.

6.Y.V.Çəmənzəminli hekayələrində mühacirət həyatı. Məqalə. Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi.Tədqiqlər. 5.Elmi-nəzəri konfransın materialları toplusu.Bakı,”Elm”,1999. s.43-47.

7.Y.V.Çəmənzəminli hekayələrində repressiya ruhlu avtobioqrafik məqamlar. Məqalə.”Elm” qəz., mart. Bakı,1999, N5-6. s. 486-487.

8. Prototip- Y.V.Çəmənzəminlidir. Məqalə.”Çıraq” (Ədəbi-elmi-ictimai jurnal), Bakı, 2000, N1.
s.54-56.

9.M.F.Axundzadənin “Molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyası və xalq satirası. Məqalə. Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi. Kontekst. II toplu. Bakı, 2002. s.55-60.

10.M.F.Axundovun komediyalarında aforizmlərin ideya-estetik mövqeyi.Məqalə.Aərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universiteti.Tağıyev oxuları.BSU.”Kitab aləmi”.Bakı,2004.s.390-394.

11.Azərbaycan dramaturgiyasında ilk müsbət qadın surətləri. Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. BSU.”Kitab aləmi”. Bakı, 2004. s.119-120.

12.M.F.Axundovun komediyalarında gülüş.Məqalə.Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi.Kontekst.Toplu 1.Bakı, 2004.s.104-112.

13.M.F.Axundovun “Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur” komediyasında köhnəliklə yeniliyin ziddiyyəti.Tezis.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. BSU.”Kitab aləmi”.Bakı, 2005. s. 82-83.

14.M.F.Axundovun “Hekayəti-xırs quldurbasan” komediyasında çar məmuru obrazı.Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri.BSU.”Kitab aləmi”,Bakı,2006. s.79-80.

15.M.F.Axundzadə və Tiflis ədəbi mühiti.Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universiteti.Azərbaycan Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosasiyası.”Müqayisəli ədəbiyyat (ədəbiyyat kontekstləri).II Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı, 2006. s.44-45.

16.M.F.Axundovun “Sərgüzəşti-vəziri xani Lənkəran” komediyasında tarixilik problemi.Məqalə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.Akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.”Elmi araşdırmalar”,1-4, Bakı, 2006. s.107-110.

17.M.F.Axundzadə maarifçi realist yazıçı kimi.Məqalə.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universiteti(Dil əlaqələri). II Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı,2007.s.734-737.

18.Dil xarakteri təyin edən amildir.Məqalə.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.Tədqiqlər 3.Bakı, 2007. s.275-281.

19.M.F.Axundzadənin pyeslərinin səhnə tarixi (XIX). Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası. N4.”Bakı Universiteti” nəşriyyatı .2008.s.49-54.

20.M.F.Axundzadənin əsərlərinin nəşri tarixi.Məqalə.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Humanitar Elmlər seriyası.”Xəbərlər”. N1.Bakı,”Elm”, 2008.s.121-128. .M

21.Mirzə Fətəli Axundzadənin 100 illik yubiley təntənəsi (1911).Məqalə.”Azərbaycan”.Ədəbi-bədii jurnal. N5. 2009.s.180-183.

22.M.F.Axundzadənin yaradıcılığında müasirlik.Məqalə.Dil və ədəbiyyat.Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.4 (70). BDU.Bakı, 2009. s.186-187.

23.М.Ф.Ахундзаде и Н.В.Гоголь.Məqalə.Обьединенный научный журнал.2009.№14(232) ноябрь.Агентство научный печати.(АНР),2009,Москва.стр.57-61.

24.M.F.Axundzadənin “Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyasında xarakterlərin konflikti.Məqalə.Bakı Universitetinin xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası.N4.”Bakı Universiteti” nəşriyyatı,2009. s.53-58.

25.M.F.Axundzadənin məktublarında yeni düşüncə konsepsiyası.Məqalə.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı Slavyan Universiteti.Elmi əsərlər.Dil və Ədəbiyyat seriyası.N2.Bakı,2009.s.66-72.

26.M.F.Axundzadə yaradıcılığında ədəbi həqiqətlərin gerçəkliyi.Məqalə.Dil və ədəbiyyat.Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.2(73) BDU,Bakı,2010.s.137-139.

27.M.F.Axundzadənin komediyalarında çar məmurları ilə yerli azərbaycanlılar arasında ünsiyyət çətinliyi və ya dilin saflığı uğrunda ədibin mübarizəsi.Məqalə.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.Nəsimi adına dilçilik İnstitutu.Tədqiqlər I.Bakı, 2010.s.160-166.

28.Yusif Vəzir Çəmənzəminli (Kamran Məmmədovun tədqiqatında).Məqalə.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.Ruhum da Şuşadan nigaran qalıb. Bakı. Elm, 2010.s.144-152.

29.M.F.Axundzadənin komediyalarında xalq deyimlərindən istifadə üsulları.Məqalə.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Folklor İnstitutu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXIII. Bakı, 2010. s.84-95.

30.M.F.Axundzadənin həyatından bəzi məqamlar.Məqalə.”Azərbaycan”.Ədəbi-bədii jurnal N2, 2011. s.180-184.

31.M.F.Axundzadənin komediyalarında xalq mifologiyası ilə bağlılıq.Dərviş surətləri. Məqalə. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVI.Bakı.2011.s.125-133.

32. Komediyalarında M.F.Axundzadənin tənqid hədəfləri. Məqalə. Filologiya məsələləri. N 2. “Elm və təhsil. Bakı. 2012. S.349-359.

33.Rəsul Rzanın M.F.Axundzadə ədəbi irsinə münasibəti. Məqalə. ”Azərbaycan”. Ədəbi-bədii jurnal N4. 2012. s.190-193.

34.Əziz Şərifin M.F.Axundzadə yaradıcılığına münasibəti. Məqalə. Filologiya məsələləri. N 5. “Elm və təhsil. Bakı. 2012. s. 378-384.

35.Mirzə Fətəli Axundzadənin “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” (“Hacı Qara”) komediyası. Məqalə.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsələr. Humanitar elmlər seriyası.n 2 (46). Naxçıvan. NDU,”Qeyrət”.2012.s. 22-27.

36.M.F.Axundzadə müasir ədəbiyyatşünaslıqda.Məqalə.Azərb. MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.Azərbaycan ədəbiyyat nəzəriyyəsi elminin vəziyyəti və vəzifələri (Müşavirənin materialları) 27 may,2011.Bakı.2012. s.120-127.

37.M.F, Axundzadənin əlifba layihəsi.Məqalə.Azərb.MEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.”Dilçilik İnstitutunun əsərləri”. Elm və təhsil. Bakı . 2012. s.95-102.

38. Dövrün ictimai-terixi həqiqətləri M.F.Axundzadənin nəsrində. Məqalə.Azərb. MEA “Elm” Redaksiya nəşriyyat və poliqrafiya Mərkəzi. Məruzələr.”Elm” nəşriyyatı . Bakı. 2012. s.185-191.

39.Dramatik əsərdə məclisin təqdimi. Məqalə.”Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.1(89).Bakı.2014. s.211-214.

40.XIX əsrdə Azərbaycanda azad fikrə qarşı sərt qanunlar. Məqalə. AMEA Rəyasət heyəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 5-7 may, 2014-cü il. Bakı. Azərbaycan. s.474-476.

41.M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi görüşlərində maarifçilik və mədəni inkişaf problemi. Məqalə. Azərbaycan MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Poetika. İzm. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri. №1.Bakı .»Elm və Təhsil”.Bakı. 2014. s. 317-326.

42.Связи М.Ф.Ахундова с литературной средой России XIX века.Məqalə.Крымский Научный Центр НАН Украины и Министерства Образования и Науки Украины. Таврический Национальный Университет им. В.А. Вернадского. Межвузовский центр «Крым». Культура народов Причерноморья. №275. 2014 г.s.168-171.

43. Азербайджанско-российские культурные коммуникации в XIX веке: Мирза Фатали Ахундов (Ахундзаде). Международная Академия Коммуникологии. Коммуникология. Том 4. № 2. 2014. Москва, 2014, стр. 235-241.

44. У истоков диалога российско- азербайджанской культуры: М.Ф.Ахундзаде и Н. В.Гоголь.Məqalə. Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты. Институт Философии Российской АН. Институт государства и права Российской АН. Институт Философии, социологии и права НАН. Азербайджано-российский Институт Культурологии. Российское философское общество. Представительство Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации. Москва, Издательство «Канон», 2015.s.316-321.

45. Элементы модернизма в комедии М.Ф.Ахундзаде «Повесть о мусье Жордане-ученом ботанике и дервише Мастали шахе, знаменитом колдуне». Məqalə.Х международный симпозиум « Актуальные вопросы литературоведения», Институт грузинской литературы им. Шота Руставели, Тбилиси, 28-30 сентября, 2016.s. 503-508.

46. Характерные особенности имен персонажей театра М.Ф.Ахундзаде. Məqalə. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Издательский дом Дмитрия Бураго. Научное издание «Язык и культура». Выпуск 19. Том IV (184). Киев, 2017.s.124-131.

47. Xəsis obrazı Azərbaycan folklorunda və M.F.Axundzadə, N.Vəzirov dramaturgiyasında. Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Xəzər Universiteti və Azərbaycan Komparativ Ədəbiyyat Assosiasiyası. Təkrarlanan mədəniyyətlərdə prototiplər və/ və ya mədəniyyət genomları. Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət. VII Beynəlxalq elmi konfransın proqramı və materialları. Bakı, 20-21 aprel. 2017.s. 69-70.

48. Взаимосвязи Азербайджанской и русской литературы XIX века: М.Ф.Ахундзаде и Н.В.Гоголь.. Məqalə. Казахский Национальный Педагогически Университет имени Абая. Хабаршы. Вестник. Серия «Филологические науки», Алматы, 2017. № 2 (60).s.181-186

49. Folklore usages in M.F..Akhundzadeh`s dramatik theory. Confrontation – Literary magazine.
Long Island University. Hudson, USA, 2017, ISSUE 121, SPR.s. 33- 44.

50. Nəsrdə də uğurla sınanan alim qələmi. Mərhum ədəbiyyatşünas Kamran Məmmədov-Dadaşoğlunun povest və hekayələrində müharibə mövzusu maraqlı bədii həllini tapıb.Məqalə.
525-ci qəzet. 6 may 2020-ci il, çərşənbə № 41 (5422). www.525.az. s.17.

51. Nəcəf bəy Vəzirovun dramaturgiyasında müsbət obraz problemi. Məqalə. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2021, № 4.s. 179-189.

52. Xalq deyimləri Nəcəf bəy Vəzirov komediyalarının meyarı kimi. Məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı -2021, № 1. s. 206-212.

53. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrində dastan ənənələri Məqalə.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Dil, cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı. Beynəlxalq elmi konfrans (28-29 oktyabr 2021-ci il).

54. Ə.Cəfərzadənin “Eldən-elə” romanında fədakar qadın və qayğıkeş ana obrazları. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2 (119), Bakı, 2022, s. 136-140

Tədris-metodiki işlər:

1.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənninin proqramı. Proqram.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Bakı Slavyan Universiteti. Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, 2005. 64 s.

2.Mifoloji təfəkkür və folklor ənənələrinin klassik irsimizdə yeri (M.F.Axundovun yaradıcılığı əsasında).Metodik vəsait.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləi İnstitutu.Bakı Slavyan Universiteti.BSU.”Kitab aləmi”. Bakı, 2006. 36 s.

3.Xüsusi seminar (Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf mərhələləri (XIX əsrin sonu-XXəsrin əvvəlləri).Proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Jurnalistika və Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə proqramlar.Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı. 2008. s. 10-18.

4.Folklor və ədəbiyyat.Proqram.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Jurnalistika və Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə. Magistr hazırlığı üçün. Bakı, 2009. s.13-23.

5.Mifologiya və folklorşünaslığın tarixi və metodologiyası.Proqram.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Jurnalistika və Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası üzrə. Magistr hazırlığı üçün. Bakı, 2009. s.25-34.

6.Azərbaycan uşaq folkloru. Metodik vəsait. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı. Mütərcim, 2009. 24 s.

7.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.Proqram. Bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, 2015. 20 s.

8. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı.Proqram. Bakalavr hazırlığı üçün Bakı, 2021. 28 s.

9.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2022, 28 s.

10. Kamran Məmmədov. Ömrün izi (hekayələr). Bakı, “Elm və təhsil”, 2022, 136 s. (Ön söz müəllifi)

 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.