Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Hasilova Gülsümxanım Atabala qızı

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

•  18.03.1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub

•  1982-ci ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 158 saylı orta məktəbi bitirib

•  1987-ci ildə BDU bitirib

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 1987-ci ildən 2000-ci illərdə M.F.Axundov adına Milli kitabxanasında elmi tədqiqat şöbəsində böyük redatkor vəzifəsində çalışmışdır.
• 2007-ci ildən AMEA Folklor institutunun “Azərbaycan folklor” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
• 2012-ci ildən “ Folklor və yazılı ədəbiyyat ” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışır.
• 2014-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır
• 2017-ci ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

2017, fil.ü.f.d. “Əzizə Cəfərzadə və folklor”

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

1. Motiv Akademi Aziza Ceferzadenin araştırmalarında masal turu. 2011, səh. 251-255.

2. Kitabi “Dədə Qorqud”un avropa dillərində tərcümə tarixi /Azərbaycan Folkoru Avropa svilizasiyası mövzusunda elmi praktiki kontekstində konfransın materialları. 2011, səh. 80-89.

3. Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında / Beynəlxalq simpoziumu Qafqaz xalqlarının fokloru və lingvakultuologiyası materiallar. 2012, səh. 101-106.

4. Yazılı ədəbiyyata Türk nağıllarının təsiri (Ə.Cəfərzadənin yaradıcılığı əsasında), məqalə - Ortak Türk Güeçmişinden Ortak Türk Geleceğine, 3 aralık 2012

5. Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri(Ə.Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə -Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvo-kulturologiyası mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, Tiflis, 2012, s. 154-158

6. Tarixi roman və folklor, məqalə - Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 19-20 noyabr, 2012 s. 86-93

7. Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı və xalq ədəbiyyatı (romanları əsasında), məqalə - Folklor və yazılı ədəbiyyat, Bakı, 2013 s. 129-159

8. Əzizə Cəfərzadənin tədqiqatlarında Novruz adət-ənənələri, məqalə -Təzadlar, №24, 05.03. 2013; №25, 07.03.2013 s. 11, s.15

9. Фольклоризмы в произведениях Азизы Джафарзаде, məqalə -Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток- запад, Казань, 2014 стр. 522-526

10. Kadın yazar Aziza Ceferzadenin araştırmalarında ana karakteri, məqalə - XXVI Uluslararası Kibatek Edebiyat Sepozyumu Edebiyatta kadın, 28-29 Nisan, 2014, İstanbul-Türkiye s. 313-320

11. Обычаи и традиции Новруза в исследованиях Азизы Джафарзаде, məqalə - Народна творчiсть та етнологiя. НАНУ, İМФЕ iм. М.Т. Рильського.-К.,2014. s.62-68

12. Əzizə Cəfərzadə və Azərbaycan qadın aşıqları, məqalə - Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, I. Bakı, Nurlan, 2014 s.61-69

13. Əzizə Cəfərzadənin bədii nəsrində bayatı mətnləri, məqalə - Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2014, № 4

14. Uşaq oyunları (Ə.Cəfərzadə romanlarında). Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tərtər şəhəri. 14 noyabr 2014, s.216-223.

15. Язык художественных произведений Азизы Джафарзаде, məqalə - Вестник Казахского Национального Университета им. Ал-Фараби, № 4, 2015

16. Ezize Ceferzadenin romanlarında oyun ve oyuncaklar, məqalə - I. Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı 14-17 Mayıs/Eskişehir 2015, s. 417-421

17. İnanç, ritüel ve efsunlar(E.Ceferzadenin yaratıcılığında), məqalə - Altay toplulukları sempozyumu. Din ve inanç ritüelleri. Dil ve tarih meseleleri. 20-22 Temmuz 2015/Antalya
18.
19. Bəxtiyar Vahabzadə və mərasim folkloru, məqalə - “Kaspi” qəzeti 03.09.2015

20. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə - Sivilizasiya, 1. 2016, s. 40-44

21. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri, məqalə - Filologiya məsələləri,1. 2016

22. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında) məqalə Sivilizasiya jurnalı, №1, Bakı Avrasiya Universiteti, 2016, s.40-44

23. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri məqalə Filologiya məsələləri №1, “Elm və təhsil”, 2016, s.287-292

24. “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu. Mesken-aile ve aile değerleri”. 24-26 Temmuz 2017, İstanbul.

25. “M.H.Təhmasib və Novruz bayramı”. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.155-164.

26. Mərasim folkloru və roman (Ə.Cəfərzadə yaradıcılığı əsasında). Folklor və yazılı ədəbiyyat II cild. Bakı, “Nurlan”, 2017, s.154-168Ə

27. Milli bayramlar mənəvi dəyərlərin daşıyıcısıdır Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, AMEA Folklor İnstitutu və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Lahıc qəsəbəsində birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 30 iyun 2018.

28. Qorqudşünaslığın mühüm bir istiqaməti: eposun tərcümələri Filologiya məsələləri 16, Bakı: Elm və təhsil, 2018 s.304-311

29. Kamran Əliyev. Klassiklər, müasirlər Kamran Əliyev. Əsərləri10 cilddə, IV cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018 376 s. Tərtib

30. Bədii düşüncənin mifoloji qatları (Əlabbasın yaradıcılığı əsasında) “Kaspi” qəzeti, 8 dekabr 2018

31 Azərbaycan bədii nəsrində xalq deyimləri. II Beynəlxalq Dil, Təhsil, və Mədəniyyət konfransı. 27-29 iyul, İstanbul, 2019. Özət çap olunub. səh. 192.

32 Bəxtiyar Vahabzadə və mərasim folkloru.   II Beynəlxalq Develi-Aşıq Seyrani və Türk Kültürü Kongresi. 10-12 oktyabr 2019-cu il.

33. Folklor və yazılı ədəbiyyat – (Biblioqrafiya). Kitab. “Elm və təhsil”. 2019. 116 s. Tərtibçilərdən biri.

34. 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu. Mersin Türkiye (22-24 Ekim 2020). Modern nesir ve Folklor. (Elçinin "Karabağ şikestesi" ve "Bayraktar" eserleri temelinde.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.