Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 


Əmirli Elnarə Hüseyn qızı

Böyük elmi işi

[email protected]

Elnarə Hüseyn qızı Əmirli 1977-ci ildə Qubadlı rayonunun Qubadlı qəsəbəsində anadan olub. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini, 2014-cü ildə Bakı Slavyan Universitetinin Radio-telejurnalistika ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun doktoranturasına qəbul olunub, 2022-ci ildə “Azərbaycan əfsanələrinin sistemləşdirilməsi problemi” adlı filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə edib. Tədqiqatın nəticəsi olaraq, dünya folklorşünaslığında ilk dəfə əfsanə janrına xas örnəklərin süjet və etioloji xüsusiyyətlərinə görə kataloqunu (Azərbaycan əfsanə süjetləri əsasında) tərtib edib. Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə Bakı şəhər Yasamal rayon İcra hakimiyyətinin Ümumi şöbəsində “ərizələrin və vətəndaşların qəbulu üzrə inspektor” vəzifəsi ilə başlayıb, 2004-cü ildə öz ərizəsi ilə işdən çıxıb. 2010-cu ildə AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Arxivində arxivarius kimi işə başlayıb. 2011-ci ildən Dədə Qorqud şöbəsində laborant, elmi işçi, daha sonra böyük elmi işçi kimi əmək fəaliyyətini davam etdirib. 2015-2016-cı illərdə “Azsaylı xalqların folkloru” bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Hal-hazırda Folklor İnstitutunun Türk xalqları folkloru şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. 30-dan çox elmi əsər, konfrans və toplama materiallarının müəllifidir. Hal-hazırda Türk xalqlarının kosmoqonik təsəvvürləri mövzusunda tədqiqat işi və Zəngəzur folkloru və etnoqrafiyası kitabı üzərində işləyir. Ailəlidir, iki övladı var.

Elmi məqalələr

 1. Böyük Britaniyada televiziyanın yaranması və formalaşması. Problemlər. Axtarışlar.  Perspektivər. XVII buraxılış, s. 167-169
 2. Müasir Azərbaycan televiziyası: problemlər, perspektivlər. Problemlər. Axtarışlar.  Perspektivər. XVIII buraxılış, s. 198-201
 3. Televiziya KİV-in aparıcı qolu kimi. Problemlər. Axtarışlar.  Perspektivər. XVIII buraxılış, s. 201-203
 4. Qubadlı ziyarətgahları folklorda. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, 2016, II, s.175-183
 5. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərində ailə münasibətləri. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu, 2017,  II (61), s.125-132
 6. Əfsanələrin toplanması və tədqiqat tarixi. Sivilizasiya. Elmi-nəzəri toplu, Bakı Avrasiya Universiteti,  2018, Cild 73, (39), s.150-156
 7. Azərbaycan folklorunda çoxetiologiyalı əfsanələr. “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı Dövlət Universiteti. 2018, 3, (107), s. 360-363
 8. Əfsanə haqqında nəzəri fikirlərin yerli mətnlərə uyğunsuzluğu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2018, 2 (53), s.83-90
 9. Azərbaycan nəşrlərində anlaşılmayan əfsanə mətnləri. Filologiya məsələləri. AMEA, M.Füzuli adına. Əlyazmalar İnstitutu. 2019, II, s. 337-345
 10. Azərbaycan əfsanələrində qəhrəman və qarşıdurmalar. Dəqə Qorqud elmi-ədəbi toplusu, 2019, III (66), s. 90-98
 11. Мировая фольклористика о жанре легенды и Азербайджанские легенды. Вестник Казакского Национального Университета имени Аль-Фараби. 2019, -3-, 175, s. 18-24
 12. Azərbaycan əfsanələrinin süjet xüsusiyyətləri. DergiPark.Uluslararası Türk Lehçe araştırmalaraı dergisi (TÜRKLAD). 2020. Cilt 4, sayı 1, s.120-127
 13. Azərbaycan nəşrlərində dəyişdirilmiş mətnlər (əfsanə örnəkləri əsasında) . Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplusu, 2020, II (69), s.130-136
 14. Əfsanənin janr xüsusiyyətləri (mövcud  nəzəri fikir və Azərbaycan mətnləri əsasında). Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplusu, AMEA Folklor İnstitutu.  2021. II (73), s. 130-139
 15. Zəngəzurun əfsanə və rəvayətləri. Zəngəzur folkloru: elmi araşdırmalar və qənaətlər. I kitab. Folklor İnstitutu, 2021, s. 76-94
 16. Qubadlının şifahi irsi. Zəngəzur folkloru: elmi araşdırmalar və qənaətlər. Folklor İnstitutu. II kitab.

Konfrans materialları

 1. Mass-media sistemində televiziyanın yeri. Humanitar elmlərin aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 239-240
 2. Amerika Birləşmiş Ştatlarında televiziyanın yaranması və formalaşması. Magistrantların XIII Respublika elmi konfransının materialları, s. 439-440
 3. Televiziyada xəbərçilik. Magistrantların XIV Respublika elmi konfransının materialları, 2013  
 4. Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında oyunların rolu (Qarabağ bölgəsindən toplanmış folklor materialları əsasında). Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının materialları,  Bakı, 2014, s.136-146
 5. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərində didaktiklik. Б.К.Момынованын 60 жылдык мерейтойына арналган «Казıргı казак тıл бıлıмıнıн инновациялык əлеуетı» атты халыкаралык гылыми-теориялык конференция, − Алматы: 2017, −26-27, s.170-174
 6.  Azərbaycan əfsanələrində dəyişmə motivi. H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş IX Beynəlxalq Konfransı. 2018, 3-4 may, s. 177-179
 7.  Azerbaycan efsanelerinin versiyonlaşma özellikleri. II Uluslararası DEVELİ Aşık Seyrani ve Türk kültürü konqresi. Türk kültürü bildirileri Kayseri. 2019, 10-12 oktyabr, 3 kitap, s.340-345
 8.  Azərbaycan əfsanələrinin mətn xüsusiyyətləri. III Uluslararası DERGİ Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu. 2019, 19-21 noyabr, s.270-276
 9. Аzәrbaycan әfsanәlәrindә etiologiyanin kәmiyyәti vә motivlәşmәsi mәsәlәsi. Ғалым-этнограф Б.К. Қалшабаеваның 60 жасқа толуына арналған «Ұлы дала кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар мәселесі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Р.С. Жуматаев. – Алматы: Қазақуниверситеті. 2020, 4 iyun, s.144-147
 10. Azerbaycan efsanelerinde mucizevi olay. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu, Ankara, 2020, 29-30 ekim, Cilt 4, s. 396-413
 11.  Azərbaycan əfsanələrində süjet və etiologiya məsələsi. IV Uluslararası Nevruz İlmi Araştırmalar Konqresi, Karabag, Azerbaycan, 2021, 8-21 mart, Cilt 1, s. 423-431
 12.  Azərbaycan əfsanə göstəricisinin strukturu və prinsipləri (məzmun və etioloji xüsusiyyətlər əsasinda). Azerbaycan, Karabağ Uluslararasi Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştirmalar Kongresi, 2021, 17-19 iyun, Cilt 2, s. 290-298
 13. Əfsanələrin etioloji xüsusiyyətinə görə təsnifatı tarixi. “Ziyalı işığında” R.Gafarlı-70. Beynəlxalq İctimai və Mədəni Elmlər Konfransı, Bakı, Azərbaycan, 2021, 15-16 iyul, s.202-209
 14. Miraculous event in Azerbaijan legends. International Turkish Culture and Art Symposium, Etimesgut, Ankara, 29-30 oktober, 2020, s. 430-444
 15. Türk xalqları folklorunda Ülkər personajı- KARABAKH III. Internatıonal congress of modern studies in social sciences and humanitıes "YEAR OF SHUSHA- 2022", June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan, PROCEEDINGS BOOK, (Volume-4), p.153-156

Toplama və tərcümə (Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırma)

 1. Qubadlı folkloru. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2011, IV cild, s. 117-134
 2. Qubadlı folklorundan örnəklər. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2012, IV cild, s. 114-135
 3. Qubadlı rayonu sakinlərindən toplanmış folklor nümunələri. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III kitab, Bakı, 2012
 4. Türk xalqlarının kosmoqonik təsəvvürləri (Ay və Günəşin yaranması haqqında örnəklər). “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2023
 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.