Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Elçin Qaliboğlu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi, dosent

İmaməliyev Elçin Qalib oğlu 1971-ci il okyabrın 12-də Ağsu rayonunun Kalva kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1978-1988-ci illərdə Kalva kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb, fərqlənmə diplomu ilə bitirib. İxtisası üzrə müəllim işləyib.
1990-cı ildən respublikada çıxan müxtəlif mətbu orqanlarında çalışıb.
Ötən illər ərzində Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, ictimai həyatı, tarixi, ədəbiyyatı, folkloru və b. mövzularda dərc olunmuş yüzlərlə publisistik, elmi-publisistik yazıların, müsahibələrin müəllifidir.
Eləcə də bu mövzularda TV, radiokanallarda çoxsaylı çıxışları olub.
2006-cı ilin yanvarından AMEA Folklor İnstitutunda işləyir, hazırda Mifologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.
“Türk yaradılış mifləri və Azərbaycan əfsanələri” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edib (2016).
Respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda tezis və məqalələrlə çıxış edib.

***

Elçin Qaliboğlu İmaməliyevin çap olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

Qaliboğlu E. Yaradılış mifləri və Azərbaycan əfsanələri. Monoqrafiya. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 180 səh. Monoqrafiya.

Elmi məqalələr

Müdafiədən əvvəl

1. Azərbaycan əfsanələrinin mifoloji strukturu probleminin tədqiq tarixi // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXX, 2009, s. 96-104.
2. Azərbaycan folklorşünaslığında əfsanələrin mifoloji strukturunun öyrənilməsi təcrübəsindən // Dədə Qorqud, 2010, I (34), s. 88-94.
3. “Koroğlu” dastanı ilə bağlı əfsanələrdə mifoloji qat // “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” VI Uluslararası folklor konfransının materialları, Bakı, 25-26 noyabr, 2010, s.116-121.
4. Su haqqında Azərbaycan əfsanələri və mifoloji su stixiyası // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2014, 1 (44), s. 82-92
5. “Soyqırım” konseptinə kosmoqonik yaradılış müstəvisində baxış (Azərbaycan əfsanə və rəvayətləri əsasında) // “Soyqırımlar xalq yaddaşında” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, Elm və Təhsil, 2015, 296 səh., səh. 61-76.
6. Zamanla bağlı Azərbaycan əfsanələrində yaradılış konsepsiyası // Filologiya məsələləri, VI, Elm və Təhsil, Bakı, 2015, s. 272-277.
7. Astral dünyanın yaradılması ilə bağlı miflər və əfsanələr // Dədə Qorqud // Bakı, 2015, 1(54), s.73-81.
8. Azərbaycan yaradılış əfsanələrində Ucubılıx (Ucuqulu) obrazı (Naxçıvan materialları əsasında) // “Tarixi ipək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” Beynəlxalq İpək Yolu konfransı, 16-17 oktyabr 2015, Naxçıvan, tezislər, s.155-156.
9. “Kitabi-Dədə Qorqud”da türkün yaradılış konsepsiyası // ““Kitabi-Dədə Qorqud” və dünya eposçuluq ənənəsi” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt, 16-17 dekabr, 2015, s.152-159.
10. Heyvanlar aləmi ilə bağlı Azərbaycan əfsanələrində mifik yaradılış konsepsiyası // Dədə Qorqud // Bakı, 2015, III (56), s.68-76.
11.Тюркский миф о сотворении как космогоническая концепция // Вестник Казахского Национального Педагогического Университета им.Абая. Серия филологическая, № 2, 2016, 0,6 п.л.

Müdafiədən sonra

12. Azərbaycan folkloru mədəni müxtəlifliyin ədəbi-estetik bazası kimi. “Azərbaycan folkloru və milli-mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları. Zaqatala, 19-20 may, 2016, s. 82- 90.
13. Şirvan bölgəsində uşaq oyunları (Ağsu rayonunun Kalva kəndindən toplanmış uşaq oyunları əsasında). İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. 15 iyul 2016. Bakı şəhəri, s. 87-93.
14. Adət-ənənə, mərasim və bayramlar etnopsixoloji ruhun ifadə forması kimi(M.H.Təhmasibin yaradıcılığı əsasında). “Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı şəhəri, 05 oktyabr, 2017-ci il, s. 116-121.
15. Folklorda Cümhuriyyət hadisələri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. 30 iyun, 2018. İsmayıllı, Lahıc. s. 442-449.
16. Nar: inanclardan xalq təbabətinə, mətbəxinə kimi. "Azərbaycan narının multidissiplinar funksiyası" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 29 noyabr, 2018, Göyçay, s.288-299.
17. Mahmudbəy Mahmudbəyov – maarifçi ziyalı, pedaqoq, folklor toplayıcısı kimi. “Azərbaycan elminin və təhsilinin müasir problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 25 may, 2019, Qazax şəhəri. Bakı: 2019, s. 194-198.
18. Nəsiminin milliliyi və bəşəriliyi. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2019, 3-cü say (66). Səh.138-144.
19. “Molla Nəsrəddin” karikaturalarında folklor elementləri. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2019, 4-cü say (67). Səh. 180-187.
20. Azәrbaycan balaban sәnәti: әnәnә necә yaşadılır? (Mәşhur balabançı Kalvalı Əli Dәdәnin hәyat vә yaradıcılığı әsasında) 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu 4. International Mediterranean Symposium. Bildiri tam metinlerikitabı, 2020, Eylül, Cild1, s. 364-373.
21. Azərbaycan folklorunun erməni oğrusu. 3.Uluslarası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyyatı Kongresi. 18-20 Eylül 2020, Bakü, Azerbaycan. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü. s. 79-89.
22. Cəfər Cabbarlı: xalq ruhundan güc alan həqiqət axtarışları. “Dədə Qorqud” jurnalı. 2020, IV (71) say, s. 83-89.
23. Əmin Abid yaradıcılığında bayatı janrının tədqiqi. 4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN, 2021. s. 388-400.
24. Азербайджанский Новруз и национальные ценности. “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences”. Scientific Journal Impact Factor. Ilmiyjurnal. Uzbekistan. Iyun 2021. s. 672-686.
25. Şirvan aşıq mühiti və repressiya (Aşıq Mirzə Bilalın həyatı və yaradıcılığı əsasında). Filologiya məsələləri, 6-cı say. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşri, 2021, səh. 274-285.
26. Prof. Ramazan Qafarlının “Azərbaycan türklərinin mifologiyası” əsərində problem məsələnin qoyuluşu. “ZİYALI İŞIĞINDA” RAMAZAN QAFARLI – 70. Beynəlxalq İctimai və Mədəni Elmlər Konfransı 15-16 İyul 2021 / Azərbaycan – Bakı (Konfrans Kitabı). Səh. 17-18.
27. Nizami yaradıcılığında xeyir və şər ideyalarının ifadəsi (“Xeyir və Şər” mənzum hekayəsi əsasında). “Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.Bakı, “Elm və təhsil”, 2021. Səh.180-195.
28. Nəsimi yaradıcılığında mifoloji obrazların məsəlləşmiş biçimdə ifadəsi.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Elmi-ədəbi toplu, 2021/1 (55). Səh. 112-119.
29. Seyfəddin Rzasoy - ömrün özünütəsdiq məqamı. 4. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ. BAKI, AZƏRBAYCAN, AMEA FOLKLOR İNSTITUTU VƏ TÜRKIYƏ EGE UNIVERSITETI TÜRK DÜNYASI ARAŞDIRMALARI İNSTITUTU. 2-4 Eylül 2021, səh. 102-109.
30. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında dağ obrazı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2021, II say, səh. 112-117.
31. Qarabağ bölgəsi əfsanələrinin təsnifi və ideya-məzmun xüsusiyyətləri. KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi “Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına”. 8-10 Kasım 2021, səh. 492-502.
32. Müəllim şəxsıyyətinin formalaşmasında özünütanımanın əhəmiyyəti. Qloballaşma şəraitində müəllim şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında pedaqogika və psixologiya elmlərinin yeri və rolu respublika elmi konfransı (28-29 aprel 2022-ci il). AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ. səh. 16-19.
33. AZƏRBAYCAN QƏHRƏMANLIQ DASTANLARINDA MİLLİ DƏYƏRLƏRİN İFADƏSİ (“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ “KOROĞLU” DASTANLARI ƏSASINDA). AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU - Dastanlarda milli-mənəvi dəyərlərimiz Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı şəhəri, 19 aprel 2022, səh. 32-44.
34. Azerbaycan Sazının Felsefesi. Âşık Sanatı Sempozyumu Abdal Yılı - ÂŞIK SANATI SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 28-29 TEMMUZ 2022. TÜRKİYE- KAPADOKYA UNİVERSİTESİ. 22- http://asiksanati.kapadokya.edu.tr/ və s.

 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.