Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

ATİF İSLAM OĞLU İSLAMZADƏ

FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, DOSENT

Atif İslam oğlu İslamzadə 19 mart 1968-ci ildə Kürdəmir rayonunda ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. 1984-cü ildə Kürdəmir rayon orta məktəbini, 1991-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsini bitirmişdir.

2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasında “Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazı” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş, 2014-cü ildə fiologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

24.06.2019-cu ildə dosent elmi adı almışdır.

“Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazınının mifoloji strukturu” (2017) monoqrafiyasının və “Qırxıncı otaq” kitabının (2010) müəllifidir.

Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının mifoloji strukturu monoqrafiyası / Latviyanın məşhur “Globe” nəşriyyatı tərəfindən 28.06.2018-ci il tarixindən dünya saytlarında və elektron kitabxanalarında geniş səviyyədə yayılmışdır.

2002-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda həmin İnstitutda aparıcı elmi işçi vəzifəsini daşıyır.

 

MƏQALƏLƏRİ, BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA KONFRANSLARINDA ETDİYİ MƏRUZƏLƏRİ, KONFRANS TOPLULARINDA ÇAP OLUNAN ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1. “Dədə-Qorqud Kitabı”nda siyasi idarəçilik uğrunda mübarizə və varis problemi / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (5) Bakı: Səda, 2002, s. 26-34

2. “Ağ Aşıq və Süsənbər” dastanının semantik təhlili”/ “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. 4 (9) Bakı, Səda, 2003, s. 88-102

3. “Qazan xan epik düşüncə və tarixi gerçəklikdə” / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (15) Bakı: Səda, 2005, s. 20-27.

4. “Mif: araşdırmalar, müddəalar” / Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. IV uluslararası Folklor konfransının materialları” Bakı: Səda, 2006, s. 500-503

5. “Oğuz epik ənənəsində folklor missiya daşıyıcılığı” / Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”/ V uluslararası Folklor konfransının materialları. Bakı: Səda, 2007, s 82

6. “Dədə Qorqud Kitabı”nda Oğuznamə” / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXV kitab. Bakı: Nurlan, 2007, s. 96-105.

7. “Oğuz epik ənənəsində transmissiya: Oğuz Xaqan, Ata Qorqud, Qazan xan”. / Dədə Qorqud jurnalı IV (29) Bakı: Nurlan, 2008, s. 51-70

8. “Oğuz invariant strukturunun ritual-mifoloji səciyyəsi kimi “Tülü quşun yavrusu” təyini” / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. III (32) Bakı: Nurlan, 2009, s. 41-53

9. “Amit soyunun aslanı” Qazan xan obrazının mifoloji strukturunun funksional təyini kimi”./ Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXX kitab, Bakı: Nurlan, 2009, s. 47-63

10. “Epik gelenekte Salur Kazan karakteri Salurun kendi rolünde” (Türkiyə türkcəsində) Motif Akademi. Halk bilimi dergisi. 2011/1 Azerbaycan özel sayısı, s. 112-120. Ankara. Türkiye.

11. “Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının “Bizə miskin umudı”səciyyəsi”./ Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XL kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2012, s 108-135

12. “Oğuz epik ənənəsində Salur Qazan obrazının Xan statusu” / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XLI kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2013, s 138-143

13. “Oğuz epik ənənəsində “ Qaracuğın qaplanı” xan statusunun funksional göstəricisi kimi / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (45) Bakı: Nurlan, 2012, s. 3-17

14. “Aşıq sənətinin inkişaf mərhələlərində folklor məkanı”/ “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. 2 (19) Bakı, Səda, 2006, s. 165-170

15. “Dədə Qorqud Kitabı”nda Oğuznamə”/ (Azərbaycan dilində Türkiyə nəşri) Fuzuli Bayat Armağanı, Ankara, Çağlaryayınları, 2008, s. s.152-161

16. “Folklor dünyaya pəncərədir”/ Qobustan sənət toplusu, say 1/137, Bakı, 2007, s. 77-80

17. “M.Ə.Sabirin yeni taziyanəsi tapıldı” (Aşıq Mirzə Bilalın qeydə alınmamış xatirəsi) Zaman qəz., 21 oktyabr, 2009-cu il.

18. “Oğuz mifi: yeni araşdırmalar, yeni müddəalar”/ “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (51) Bakı: Nurlan, 2014, s. 17-27

19. “İslamda ayrılıq varmı?” ( təqdim olunan tam adı “Klassik ədəbiyyatda məzhəb mövzusu” / “Qafqaz Turizm” jurnalı, Aylıq beynəlxalq jurnal, sentyabr, 200, s. 72-80

20. “Bir şeirin təhlili”, Ədəbiyyat qəz., 21 iyul, 2006.

21. “Bir şeirin struktur-semantik təhlili”. F.Sadıq “Halbuki” (bir gəraylı əsasında elmi-nəzəri araşdırma). Bakı: Nərgiz, 2010, 392 s.

22. “Eksperimental psixologiya. Dəyişən və dəyişməyən harmoniya”, Qoroskop qəz., 1-15 aprel, 2006.

23. “Ramazan yuxusu, Teoinformativ psixo-analitik araşdırma”. Qoroskop qəz., 1-15 noyabr, 2005.

24. “Tofiq Hacıyev assosiasiyası” ( elmi-nəzəri resenziya). Kredo qəz., 4 noyabr, 2006.

25. “Şəhriyarda türk anlayışı”. MəhəmmədHüseyn Şəhriyar- 100, Oğuz eli qəzetinin xüsusi buraxılışı, yanvar, 2007.

26. Türküstan etnonimi ve eponimi “Dede Korkut Kitabı”nda mekan işareti gibi (Türkiyə türkcəsində) Ural Eğitim Kültür ve stratejik araştırmalar derneği. 15.08.2016 (Türkiye)

27. “Dədə Qorqud kitabı”nda ov ritualı / Epos və Etnos / Beynəlxalq elmi konfransın materialları / 06-07.11.2015/ Bakı: Elm və Təhsil, 2016. S 44-48

28. Oğuz epik ənənəsində “Qalın Oğuzın dövləti” iyerarxiya işarəsi kimi / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, II (49) Bakı: Elm və Təhsil, 2016, s. 53-60

29. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bərpa olunan “Oğuzun yeyilməsi” mifologemi / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. I (58) Bakı: Elm və Təhsil, 2016, s. 11-15

30. Molla Pənah Vaqifin “Durnalar” qoşmasının folklor spesifikasına uyğun motivasiyası / Molla Pənah Vaqif və folklor mövzusunda elmi konfransın materialları/ 21.06.2017 / / Bakı: Elm və Təhsil, 2017, s 76-81

31. Klassik ədəbiyyatda məzhəb mövzusu-şiəlik və sünnilik / “İslam Həmrəyliyi –Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən müsabiqənin Materiallar Toplusu / 01.12.2017 / Elm və innovativ texnologiyalar Beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı, Bakı: Azərsu, 2017, 53-60

32. “Dədə Qorqud kitabı”ndan bərpa olunan aslan öldürüb, aslana çevrilmə mifologemi” / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. II (61) Bakı: Elm və Təhsil, 2017, s. 17-22

33. Oğuz epik sistemində Ata Qorqud müjdəçi peyğəmbər kimi / Filologiya məsələləri / Bakı: Elm və Təhsil, №7, 2018, s. 267-274

34. Mifoloji mətnlərdə mükəmməl inanclar sistemi / Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, I (52) Bakı: Elm və Təhsil, 2018, s. 91-97

35. “Dədə Qorqud kitabı”nda dövlətçilik anlayışının obraz təcəssümü / Folklor və dövlət- çilik düşüncəsi / III kitab, Bakı: Elm və Təhsil, 2018, s. 190-201

36. M.Ə.Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsərində milli dövlət ideyası və folklor / “Folklor milli kimlik kontekstində”mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın mate- rialları/30.06.2018/ Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 235-239

37. Nəsimi dünyagörüşü Aşıq Ələsgər poeziyasının məzmun səviyyəsi kimi /“Nəsimivə intibah” mövzusunda respublika elmi konfransının məqalələr toplusu / 11.10.2019 / Bakı: ADU, 2019, s. 74-79

38. Nəsimi yaradıcılığında epik folklor örnəkləri (əfsanələr, rəvayətlər) “İmadəddin Nəsimi və folklor” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları /14.11.2019, / Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 72-89

39. Nəsimi rədiflərinin Füzuli yaradıcılığında paralel və variasiyaları / Nesimi kitabı / Sivas Cumhuriyet Universitesi, Rektörlük matbaası, Sivas, 2019, s. 469-478

40. Mərasim folkloruna aid olan ağılarda İslam inancları / “Dədə Qorqud” jurnalı. Elmi-ədəbi toplu. IV (67) Bakı: Elm və Təhsil, 2019, s. 124-130

 

MONOQRAFİYA

“Oğuz epik ənənəsində Qazan xan obrazının mifoloji strukturu”. Bakı: Elm və Təhsil, 2017, 232 s.

 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.