Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

SAHİBƏ SƏDNİK QIZI PAŞAYEVA

(22 iyul 1959, Daşkəsən şəhəri) - böyük elmi işçi.
1976-cı ildə H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş və oranı 1980-ci ildə bitirmişdir.
2002-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq yaradıcılığı şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

AMEA Folklor İnstitutunun “Aşıq yaradıcılığı” şöbəsinin
böyük elmi işçisi Paşayeva Sahibə Sədnik qızının çap olunmuş əsərlərinin siyahısı

1. Lətifə zamanın yaddaşıdır, Elm qəzeti, 27 fevral 2003, s. 13.
2. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (9) Bakı , 2003/4, s. 112-127.
3. Sənsizliklə bitməyən yol, Xalq ozanı qəzeti, oktyabr 2004, s. 2.
4. Şəki-Zaqataladan toplanmış folklor örnəkləri, Azərbaycan folkloru antologiyası, VIII cild, Bakı, 2005, s. 226-230.
5. Sədnik Paşa Pirsultanlının lətifələri, Pirsultan, Gəncə, 2005, 123 s. (redaktor)
6. Sarı Aşıqla bağlı rəvayətlər, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIII, Bakı, 2005, s. 112-118.
7. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, II (15), 2005, s. 125-138 (toplama)
8. Sarı Aşığın yaradıcılıq yolu, 4 fəsil, 2005, 50 səh. (plan işi)
9. Xoş bir təsadüf, Elxan Məmmədli-60, Bakı, 2006, s. 238.
10. Nağıllar, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (21), Bakı, 2006, s. 142-151.
11. Qol saatı, Qoroskop qəzeti, 16-31 may, 2006, s. 9.
12. Mehdi bəy və Nazlı xanım dastanı, Xalq ozanı qəzeti, avqust, 2006, s. 6.
13. Sədnik Paşa Pirsultanlı. Azərbaycan folkloruna dair tədqiqlər, Pirsultan, Gəncə, 2006, 388 s. (redaktor)
14. Sazın sinəndə olsun. Bozalqanlı Aşıq Ələsgər, Nurlan (2-ci kitab), Bakı, 2007, s. 303-304.
15. Yəhya bəy Dilqəmin poeziyası, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIV, Bakı, 2007, s. 141-145.
16. Yəhya bəy Dilqəmin həyat və yaradıcılığı, 3 fəsil, 2006-2008, 49 səh. plan işi.
17. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (29), 2008, s. 158-173.
18. Sədnik Paşayev və aşıq sənəti, Filologiya məsələləri, N 11, Bakı, 2009, s. 465-475.
19. Qələminiz tükənməsin, Hüseyn İsmayılov-55, Bakı, 2009, s. 108.
20. Yuxularım məni himayə edir, Yuxunun sirləri və yozumları müdriklərimizin idrak xəzinəsində, Bakı, 2010, s. 208-215.
21. Azərbaycan əfsanələrinin toplanmasında Sədnik Paşayevin xidmətləri, Folklorşünaslıq məsələləri, VIII, 2010, s. 140-143.
22. Sədnik Paşayev və aşıq sənəti, 2 fəsil, 2008-2010, 50 səh. (plan işi)
23. S.P.Pirsultanlı. Qızıl beşik və ana maral, Pirsultan, Gəncə, 2010,126 s. (redaktor)
24. S.P.Pirsultanlının aşıqşünaslıq fəaliyyəti, 2010-2011, 33 səh. (plan işi)
25. Sındırılan yumurta, İrfan jurnalı, N 5, 2 mart, 2011, s. 50-51.
26. Cəfakeş alimin mənəvi dünyası, Ozan dünyası, N 1(4), 2011, s. 29-30.
27. Aşıq eli, el aşığı yaşadar, Ozan dünyası, N 2(5), 2011, s. 105-108.
28. Kamil insan əməyilə bəlli olur dünyada, Elimiz-Günümüz qəzeti, Bakı, iyul, 2011, s. 16.
29. Elm və sənət adamları Sədnik Paşa Pirsultanlı haqqında, Pirsultan, Gəncə, II cild, 2011, 261 s.
30. Ömrün ikinci baharı, Məhsəti jurnalı, may-iyul, 2011, s. 41.
31. Şakir Albalıyev. S.P.Pirsultanlı poeziyasına bir baxış, Gəncə, Pirsultan 2011, 79 səh. (redaktor)
32. S.P.Pirsultanlı. Xoş xatirələrim, ipək duyğularım, Gəncə, Pirsultan, 2012 , 43 s. (redaktor)
33. Sədnik Paşayev və Aşıq Şəmşir, Elmi axtarışlar toplusu, Bakı, I/2012, s. 30-36.
34. Ailəmizin sevimlisi, Elimiz-Günümüz qəzeti, N 02 (40) fevral, 2012, s. 11.
35. Sənət və həyat fədaisi, Bütöv Azərbaycan qəzeti, 03 (135) 25-31 yanvar, 2012, s. 9.
36. S.P.Pirsultanlı. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar, Gəncə, Pirsultan, 2012, 144 s. (redaktor)
37. S.P.Pirsultanl. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar, Gəncə, Pirsultan, 2012, 377 s. (redaktor)
38. Saz ustadı, söz sərrafı Dədə Şəmşir, Arı çiçəyə gəlib, Azərnəşr, III cild, 2013, s. 64-66.
39. Nizami yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatı, Nizami Gəncəvi və folklor. Bakı, 2013, s. 113.
40. Gəl bir nağıl quraşdırıb söyləyək, Kredo, 15 iyun, 2013, s. 8.
41. Səfurə Pirsultanlı. Ay qara dənizim, ay qara gözlüm, Gəncə, Pirsultan, 2013, 569 s. (çapa hazırlayan).
42. Təkcə xatirələr qocalan deyil, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnalı, iyul-avqust, 2013, 4 (10), s. 70-72.
43. Saz ustadı, söz sərrafı Dədə Şəmşir, Arı çiçəyə gəlib. Azərnəşr, III cild, 2013, s. 64-66.
44. Qəlbi sazla döyünən aşıq, Şıxzəli Abbasam, ustad oğluyam, Bakı, 2013, s. 159.
45. Ömürdən qalan izlər, Müasir Azərbaycan müəllimi qəzeti, N 01 (63), 8-15 may, 2013, s. 4.
46. Saz-söz üstündə köklənən alim, Ozan dünyası, 1 (16), 2014, s. 65-67.
47. Maşallah Xudubəylinin “Nəğməli, muğamlı dünya”sı, Elimiz-günümüz qəzeti, noyabr, 2014, s. 7.
48. F.Verdiyev el qədrini canından əziz bildiyi üçün insanların xatirində həmişə yaşayacaqdır, Türk Dünyası Ağsaqqalları qəzeti, 10-17 iyul, 2014, s. 6.
49. Şəmşirin poetik aləminə səyahət, Sazımız ağlayır dağlar başında, Bakı, Azərnəşr, IV cild, 2014, s. 379-384.
50. Əfruz xanımın əziz xatirəsinə, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnalı, iyul-avqust, 2014/4 (16), s. 7.
51. Səyyaf Sədnikoğlunun irs yadigarı “Qaçaq Gülsüm”, “Pirsultan” elm və sənət dərgisi, N 3, may 2015, s. 24-27.
52. Əfruz Rəhimovanın Qusar bölgəsindən topladığı folklor nümunələri, Azərbaycan-elmi iş (aylıq beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), xüsusi buraxılış, N 01 (38), Bakı, 2015, 122 səh. (tərtib edən)
53. Xalq yaradıcılığının vurğunu, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnal, aprel-may-iyun, 2015/2 (20), s. 64-65.
54. “Садник Пашаев Пирсултанлы и Азербайджанский фольклор”, Традиционная культура народов Поволжье, Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Казань, 2015, с. 453-457.
55. Bir alimin portreti, “Yada düşdü” ədəbi-bədii, nostalji jurnal, yanvar-fevral, mart 2016/1 (23), s. 50-51.
56. Sədnik Paşa Pirsultanlının folklorşünaslıq fəaliyyəti, 2 fəsil, 2014-2016, 50 səh. (plan işi)
57. S.P.Pirsultanlı (Paşayev) ve Azerbaycan efsaneleri, VI.Uluslararası Türk sanatı, tarihi ve folkloru kongresi/sanat etkinlikleri, Türkiye, Konya, 12-14 may, 2016-cı il, 9 s.
58. Ləzgilərdə Bahar bayramı ilə bağlı mərasim ənənələri, “Azərbaycan folkloru və mədəni müxtəliflik”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Zaqatala, 19-20 may, 2016-cı il, 8 s.
59. Azərbaycanda xalq oyunlarının kökləri və yazılı abidələrin izləri, İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 15 iyul, 2016-cı il, s. 241-247.
60. Ləzgi və Azərbaycanlılarda ortaq mərasimlər, “Azərbaycan multi-kulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri”. Beynəlxalq konfransın materiallar toplusu, Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il, s. 168-170.
61. Ləzgi və Azərbaycanlılarda ortaq mərasimlər, “Azərbaycan multi-kulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri”. Beynəlxalq konfransın materiallar toplusu, Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il, s. 168-170.
62. Sədnik Paşa Pirsultanlının folklorşünaslıq fəaliyyəti, 2016-2017 (plan işi)
63. İslam həmrəyliyi, Multikulturalizm və sufizm, III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları, 17-18 May 2017, Şamaxı, Azərbaycan, s. 577-580.
64. Şirvan mədəniyyətinin və folklorunun tədqiqatçısı, “Beytüs-Səfa” davamçıları, N 2(4) aprel-iyun 2017, s. 30.
65. Məmmədhüseyn Təhmasib və Sədnik Paşa Pirsultanlı irsində Azərbaycan dastanları, “Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib” Elmi konfrans, 5 oktyabr 2017-ci il, Bakı şəhəri.
66. Molla Pənah Vagif yaradıcılığına aşıq ədəbiyyatının təsiri, “Molla Pənah Vagiq – Erkən yeni dövr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda VI ənənəvi respublika elmi-nəzəri konfrans materialları, Bakı, 24 oktyabr, 2017-ci il, s. 85-89.
67. Folklorda döyüş ənənələri, Müdafiə və Təhlükəsizlik, Elmi-praktik konfrans, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, 28 noyabr, 2017-ci il, 6 s.
68. Bir monoqrafiyanın izi ilə. “Yada düşdü” jurnalı. Çapdadır.
69. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarında mədəni irs məsələləri. Diaspora, transmillilik, transkulturalizm, mədəniyyətlərarası əlaqələr sosial kapitalın yeni forması kimi mövzusunda VI beynəlxalq konfrans Makedoniya, Ohrid, 17-19 yanvar 2018, s. 180-184
70. Azərbaycan-Qırğız xalqlarının dastançılıq ənənəsində “Koroğlu” və “Manas” dastanları, V Uluslararası Türk Dünyası Araştırma-ları Sempozyumu, Almatı, 11-13 Oktyabr, 2018, s. 510-515
71. Mir Həmzə Seyid Nigarinin təriqət lirikasında xalq poeziyasına münasibət, IV Beynəlxalq Həmzə Nigari Azərbaycan Cümhuriyyətinin Quruluşunun 100-cü ilində Türkiyə Azərbaycan Əlaqələri Simpoziumu materialları, Amasiya, Türkiyə, 25-27 oktyabr, 2018, s. 291-296
72. “Koroğlu” dastanı və onu doğuran ictimai-siyasi hadisələr, yaşadan real şəxsiyyətlər, Filologiya məsələləri, N 4, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019, s. 258-266
73. Folklorda döyüş ənənələri, Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı 2019, s.263-267
74. “Koroğlu” dastanında hərb mövzusunun struktur poetikası, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, N 2 (32), Naxçıvan, “Tusi”, 2019, cild 10, s. 66-72
75. Sədnik Pirsultanlı yaradıcılığında Nəsimi araşdırmaları, AMEA Folklor İnstitutu “İmadəddin Nəsimi və folklor” Respublika Elmi konfransı, Bakı, 28 iyun, 2019, s. 66-71
76. “Manas” dastanında hərb mövzusunun poetik ifadəsi, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, N5, Bakı, 2019, s.121-125
77. Sədnik Pirsultanlı yaradıcılığında Nəsimi araşdırmaları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti Beynəlxalq Türk Mədəniyyət və İrsi fondu Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəsimi və İntibah ideyaları” mövzusunda respublika elmi konfransının məqalələr toplusu, Bakı, 11 oktyabr, 2019-cu il, s. 39-45
78. Əzizağa Nəcəfzadənin “Nizaminin Türklüyü və türklüyə münasibəti Azərbaycan nizamişünaslığında” monoqrafiyası haqqında bir neçə söz, Humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal “Bakı-Baku-Баку”, 2019, s. 65-66
79. Sədnik Paşa Pirsultanlı fenomeni Seyfəddin Rzasoyun baxışlar sistemində, Yada düşdü, Ədəbi-bədii, nostalji jurnal, Oktyabr-Noyabr-Dekabr, 2019 /4(38), s. 66-70
80. Türk hərb sənətinin “Manas” və “Koroğlu” kökləri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Qızlar Universiteti, Elmi Əsərlər, Bakı, cild 11, N 1, 2020 (41), s.59-65
81. Военная тема и четыре стихии (первоосновы) в эпосах «Короглы» и «Манас», Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Филология сериясы, № 4 (180), 2020, стр. 157-163

İşlənmiş plan işləri

1. Yəhya bəy Dilqəmin həyat və yaradıcılığı
2. Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı
3. S.Paşayevin mifologiyaya dair xidmətləri
4. S.Paşayevin Aşıqşünaslıq fəaliyyəti

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.